Welkom bij accuden.nl, de specialist in laptop accu's en adapters!

Waarom accuden.nl ?

 • 100% Klanttevredenheid
 • 15+ Jaar ervaring
 • 1.000.000+ klanten
 • 1 jaar garantie, 30 dagen niet goed, geld terug garantie !
 • Hoge kwaliteit, staat garant voor de kwaliteit!
 • Lage Prijzen, Direct Van De Producenten!
 • Veilig en makkelijk betalen
 • Snelle Levering, Met de beste internationale logistieke bedrijven als partner, verzendt aan meer dan 200 landen wereldwijd.
Categorie

Capaciteit ,Voltage

Algemene voorwaarden :

Artikel 1. Algemeen

1.1 - Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met BS Internet Concepten betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van elektronische apparatuur en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.2 - De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door BS Internet Concepten expliciet van de hand gewezen.

1.3 - Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

1.4 - Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij BS Internet Concepten, Nipkowweg 1A, 8501 XH te Joure.

1.5 - BS Internet Concepten behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1 - Alle offertes van BS Internet Concepten, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 - Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Geringe afwijkingen in de door BS Internet Concepten verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door BS Internet Concepten te verrichten wezenlijk andere prestatie. BS Internet Concepten behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 - Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van BS Internet Concepten.

3.2 - Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

Artikel 4. Prijzen

4.1 - De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en levering in een van de vestigingen van BS Internet Concepten; inclusief BTW; in Euro's; exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie.

4.2 - Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door BS Internet Concepten geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 28 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is BS Internet Concepten bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 250,--.

4.3 - Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.4 - Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 5. Risico

5.1 - De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging BS Internet Concepten.

5.2 - BS Internet Concepten is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 - BS Internet Concepten behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door BS Internet Concepten aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door BS Internet Concepten ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen BS Internet Concepten van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen BS Internet Concepten en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 7. Aflevering en reclames

7.1 - Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is BS Internet Concepten voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

7.2 - Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan BS Internet Concepten.

7.3 - De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Artikel 8. Garantie

8.1 - BS Internet Concepten verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde 'carry-in'- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van batterijen en accu's van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers.

8.2 - Met betrekking tot producten van derden is BS Internet Concepten tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. 8.3 - Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.

8.3 - Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.

8.4 - Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van BS Internet Concepten liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt BS Internet Concepten zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.

8.5 - BS Internet Concepten is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 - Voor enige directe of indirecte schade waarvoor BS Internet Concepten in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal BS Internet Concepten niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van BS Internet Concepten.

9.2 - De klant vrijwaart BS Internet Concepten te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

9.3 - De aansprakelijkheid van BS Internet Concepten blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat BS Internet Concepten de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

9.4 - De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door BS Internet Concepten ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 10. Toepasselijkheid

10.1 - Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

10.2 - Met inachtneming van art . 100 Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen BS Internet Concepten en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, met dien verstande BS Internet Concepten het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

Artikel 11. Overige bepalingen

12.1 - In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

12.2 - De koper van goederen van BS Internet Concepten in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke BS Internet Concepten in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van BS Internet Concepten.

Laatste nieuws


 • Pour-batterie.com
 • Akkusmarkt.de
 • denchi-pc.jp
 • Batteryforpc.co.uk
 • bateríasadaptador.es

Copyright © 2024 www.accuden.nl , Inc. All rights reserved.

Veilige betaling